Nauczyciele uczący w Podstawowej Szkole Międzynarodowej The International School w Warszawie w ramach swoich zajęć, zarówno w programie polskim, jak i kanadyjskim, często realizują różnorodne projekty przeznaczone dla uczniów poszczególnych klas. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie skłoniły nas do poszerzenia przestrzeni dla treści (zarówno programowych, jak i wykraczających poza podstawę programową) realizowanych metodą projektów. Realizujemy serię projektów globalnych, dedykowanych wszystkim uczniom klas 0-3 i 4-8.


Lepsza Szkoła

Uczniowie uczestniczący w projekcie LEPSZA SZKOŁA korzystają z materiałów przygotowanych przez wydawnictwo GWO.
Po przeprowadzeniu każdego testu nauczyciel wprowadza wyniki do bazy i pobiera przygotowany na ich podstawie raport na temat postępów każdego ucznia.

Odyseja Umysłu

Przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Uczy dzieci kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.Konkurs składa się z dwóch części: problemów spontanicznych oraz problemu długoterminowego.

Projekt naukowy “Science”

 • zgłębienie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych
 • pracę metodą „hands-on”
 • udział w doświadczeniach, eksperymentach oraz pracach badawczych
 • pogłębienie specjalistycznego słownictwa naukowego
 • przygotowanie i przeprowadzenie debaty naukowej

COOLturalni#IS#2019

W edukacji przez sztukę nie chodzi o wychowanie geniusza-artysty, ale umożliwienie młodemu człowiekowi wyrażania się poprzez emocje oraz indywidualną estetykę.

Mistrzowie Matlandii

Matlandia przypomina lubiane przez uczniów gry komputerowe – zamienia rozwiązywanie zadań w pełną emocji zabawę z elementami rywalizacji. Atrakcyjna forma nauki zarówno dla uczniów uzdolnionych, jak i dla tych, którym nauka sprawia trudności.

Don’t hate educate

 • uwrażliwienie uczniów na pojęcie szacunku w myśl stwierdzenia: Naucz się szanować siebie, aby szanować innych
 • nauka kultury słowa, w kontekście japońskiego przysłowia: „Słowa ranią bardziej niż miecz”
 • rozwinięcie pojęcia „kultura osobista”, jako gwarancja udanego współżycia oraz komunikacji z otaczającym światem
 • pokazanie uczniom jak i do kogo zwrócić się o pomoc, gdy spotyka ich krzywda lub gdy widzą krzywdę innych
 • zdefiniowanie podłoża zjawisk agresji i przemocy oraz ich rodzajów
 • pokazanie na czym polega otwarta komunikacja z drugim człowiekiem oraz rozwiązywanie konfliktów bez użycia agresji
 • zapoznanie ze sposobami odreagowania napięć i stresów

Projekt integracyjno-historyczny

Pierwszym z naszych pomysłów, zrealizowanym w roku szkolnym 2017/2018, jest projekt integracyjno-historyczny. W dniach od 27 do 29 września 2017 roku uczniowie klasy 4a i 4b, a od 4 do 6 października 2017 uczniowie klasy 5 oraz 6 uczestniczyli w projekcie realizowanym w Golubiu Dobrzyniu.

National Geographic Odkrywca

Dwujęzyczny polsko-angielski magazyn edukacyjny o tematyce popularnonaukowej, o poziomie trudności uwzględniającym grupę wiekową oraz umiejętności odbiorcy. Wspomaga rozwój pamięci, uwagę, koncentrację, czytanie ze zrozumieniem oraz wyobraźnię.Dzieci opracowują wyzwania; opracowują temat nawiązujący do danego artykułu według własnych pomysłów, następnie prezentują go na forum klasy.

eTwinning

Promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).Nauczyciele wraz ze swoimi uczniami uczą się od siebie nawzajem ponad granicami państw.To komunikacja, współpraca oraz realizacja projektów pomiędzy uczniami szkół w Polsce i Europie.

Szkoła na pTAK!

To ogólnopolska akcja edukacyjna poświęcona Przyrodzie, a w szczególności ptakom. To przede wszystkim zajęcia, spotkania, warsztaty, wykłady i prelekcje, wycieczki przyrodnicze oraz konkursy czy konkretne działania chroniące Przyrodę. Noc Sów – udział w jedynej takiej nocy w Polsce – ogólnopolskim wydarzeniu edukacyjnym poświęconemu sowom.

Klub Młodego Odkrywcy

Dzieci wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów, zdobywając samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa ponad 700 klubów. Koordynatorem programu jest Centrum Nauki Kopernik. Dzieci lepiej chłoną i rozumieją nowe zagadnienia. Uczą się współpracy, komunikacji, podejmowania inicjatywy, odpowiedzialności, budują pewność siebie.

Projekt teatralny

Daje naszym uczniom szansę na:

 • zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru, jego genezy i historii,
 • poznanie różnych typów teatrów oraz ich specyficznego języka,
 • zdobycie wiedzy na temat specyfiki pracy ludzi związanych z teatrem w sytuacji bezpośrednich kontaktów,
 • samodzielne przygotowanie krótkiej, improwizowanej etiudy teatralnej,

The English Song Contest

 • odkrywanie i pogłębianie uzdolnień oraz kompetencji językowych, wokalnych oraz zasobu słownictwa anglojęzycznego wśród uczniów klas 0-VI
 • naukę autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • promowanie talentu dzieci
 • pobudzanie aktywności twórczej
 • doskonalenie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej

Ogarnij Inżynierię

Projekt Ogarnij Inżynierię fundacji Katalyst Engineering opiera się na idei STEM/STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math), zakładającej łączenie przedmiotów szkolnych w trakcie realizacji jednego projektu). Zajęcia realizowane w ramach modułu oparte są na projektowych i badawczych metodach pracy. Uczniowie poznają także tajniki drukowania 3D (sami projektują i przeprowadzają proces powstawania trójwymiarowego wydruku).