Międzynarodowa Szkoła Podstawowa The International School oferuje uczniom angażujące, ciekawe i wspierające środowisko rozwoju oraz skuteczną i intuicyjną naukę języków obcych metodą immersji.


Wielojęzyczna Szkoła Podstawowa i Program Kanadyjski

Dzieci w klasach od 0 do 8 realizują równolegle zajęcia zgodne z polską podstawą programową Ministra Edukacji Narodowej oraz z kanadyjskim program nauczania, którego najwyższy standard potwierdzają światowe testy PISA.

Dzięki pełnemu zanurzeniu się w języku angielskim (immersji) dzieci spontanicznie go przyswajają i z łatwością osiągają dwujęzyczność.
Zajęcia dydaktyczne realizowane są w języku polskim przez nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami zawodowym i angielskim przez nauczycieli, którzy są nie tylko Native Speakerami, ale również pedagogami z wieloletnim stażem.

Cele, które realizujemy w ramach programu kanadyjskiego w Podstawowej Szkole Międzynarodowej The International School to m.in:

 1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów oraz budowanie ich pewności językowej.
 2. Nauka i ćwiczenie umiejętności przydatnych w dorosłym życiu tj.:
  – kompleksowe przygotowanie projektu,
  – zarządzanie informacjami z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji,
  – umiejętność prezentacji oraz branie udziału w debacie w języku angielskim,
  – nieszablonowe i kreatywne podejście do stawianych zadań.
 3. Dostosowanie programu do potrzeb uczniów, którzy nie są native speakerami.
 4. Nauczanie języków obcych metodą immersji przy jednoczesnym realizowaniu wymagań określanych skalą CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) oraz przygotowaniem uczniów do egzaminów międzynarodowych.

Czym wyróżniają się zajęcia w The International School?

Nauka języków obcych metodą immersji

Nauczyciele, którzy są native speakerami

Program kanadyjski

Projektowe wyjazdy zagraniczne

Szkoła bez dzwonków

Dwujęzyczność i certyfikaty językowe

Opieka psychologa

Podwójny dyplom respektowany m.in. w Polsce, USA i Kanadzie

W The International School dziecko nie jest kolejnym „numerem na liście”.
Każdy uczeń jest ważnym członkiem naszej szkolnej społeczności.
Dlatego też sposób organizacji zajęć różni się od standardowego modelu nauczania, gdzie nauczyciel jest mistrzem, a uczeń tylko słuchaczem.
Kanadyjski program nauczania stawia ucznia na pierwszym miejscu. Polega na przedstawieniu problemu i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Nowych rzeczy dzieci uczą się przez doświadczanie zgodnie z zasadą „hands-on learning”.

Prowadzimy zajęcia metodą projektową

W klasach 0-3 uczniowie stawiają pytania i samodzielnie eksperymentują w poszukiwaniu odpowiedzi. Rozwijają w ten sposób kreatywne myślenie, zdobywają wiedzę w praktyce oraz kształtują umiejętności pracy w zespole.
Podczas realizacji różnorodnych zadań i opracowywaniu projektów dzieci nie muszą siedzieć w ławkach, co często nadwyręża kręgosłup i ogranicza interakcję z rówieśnikami. Zamiast tego mogą usiąść swobodnie na miękkim dywanie lub w innym, wygodnym dla nich miejscu i pracować samodzielnie lub w grupie przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

Stworzyliśmy ciekawy program edukacyjnych warsztatów i wycieczek dla wszystkich klas. Prowadzimy projekty:

 • zagraniczne: tygodniowe wyjazdy projektowe do Wielkiej Brytanii i Francji dedykowane dla klas 4-8
 • lokalne: polsko i angielskojęzyczne projekty naukowe, teatralne, patriotyczno-historyczne i przyrodnicze tj. mi.in:
  – Klub Małego Odkrywcy koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik,
  – Ogarnij Inżynierię czyli zajęcia z druku 3D, podczas których dzieci same projektują i drukują trójwymiarowe modele,
  – Szkolne Krajobrazy i Noc Sów, podczas których dzieci poznają florę i faunę, uczą się troski o środowisko naturalne oraz samodzielnie tworzą przyjazne dla zwierząt otoczenie,
  – rozwijające kreatywność i zdolności manualne warsztaty malarskie, ceramiczne, stolarskie i laboratoryjne dla dzieci,
  – wycieczki do muzeów, warszawskich dziecięcych teatrów oraz ważnych miejsc na mapie Warszawy i okolic tj: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe czy Pałac Jana Sobieskiego w Wilanowie,
  spotkania ze znanymi ludźmi ze świata artystycznego oraz nauki, które pozwalają dzieciom poznać ciekawe zawody i poszerzyć horyzonty.

Korzystamy z nowoczesnych metod nauczania

W czasie zajęć dzieci wykorzystują nowoczesne pomoce naukowe takie jak m.in.: tablice multimedialne, czasopisma edukacyjne, laptopy, sprzęt laboratoryjny i pomoce sensoryczne. Do opracowywania projektów wykorzystują również mikroskopy, mini szklarnie oraz drukarki 3D. Na bieżąco wyposażamy szkołę w coraz to nowsze pomoce do nauki matematyki i języków obcych oraz sprzęt sportowy.

Prenumerowane czasopisma National Geographic oraz wartościowe książki dla dzieci i rodziców udostępniamy nie tylko w czasie zajęć, ale również w naszej szkolnej biblioteczce.

 • Szeroko wykorzystujemy multimedia (smart board, laptopy, e-booki i materiały online)
 • Uczymy dzieci najnowszych technologii (podstawy programowania z robotem Photon, warsztaty druku 3D)
 • Stosujemy e-learning „Dell Connected Classroom”
 • Stawiamy na praktyczne umiejętności – promujemy hands-on learning w programie kanadyjskim

Uczymy języków obcych metodą immersji

Uczymy w 5 językach: angielskim, polskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Co to oznacza w praktyce?

Oprócz zanurzenia w języku angielskim, w ramach zajęć dydaktycznych dzieci poznają również drugi, wybrany język obcy (hiszpański, francuski lub niemiecki). Pozwala im to na start w dorosłe życie ze znajomością aż 2-óch języków obcych na zaawansowanym poziomie porównywalnym do znajomości języka ojczystego.

 • Realizujemy formułę dwujęzyczności metodą pełnej immersji językowej
 • Zapewniamy anglojęzyczne zajęcia dodatkowe i przygotowujące do konkursów językowych
 • Przygotowujemy do egzaminów organizowanych przez University of Cambridge (YLE, KET, PET, FCE)
 • Realizujemy kanadyjski program nauczania na podstawie podręczników Keystone, Cornerstone
 • Prowadzimy debaty publiczne w języku angielskim
 • Organizujemy zagraniczne wyjazdy projektowe do Wielkiej Brytanii i Francji

Rozwijamy umiejętności interpersonalne uczniów

Wierzymy, że sukces w dorosłym życiu przynosi nie tylko odpowiednia edukacja, ale również umiejętność jasnego porozumiewania się, organizacji czasu oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Dlatego też wspólnie z rodzicami realizujemy cele wychowawcze i uczymy dzieci jak okazywać uczucia, interpretować zachowania innych oraz efektywnie się porozumiewać.

Dzieci mają też szansę rozwijać się artystycznie. Na zajęciach dodatkowych ćwiczą grę aktorską, śpiew, taniec. Uczniowie biorą udział w sztukach teatralnych (tj. szkolne musicale, teatr cieni), dzięki którym doskonalą swoje umiejętności wystąpień publicznych, budują pewność siebie oraz szlifują język obcy, a jednocześnie świetnie się bawią. Nasi uczniowie odnoszą również sukcesy w międzyszkolnych konkursach anglojęzycznych i recytatorskich.

 • Prowadzimy zajęcia z relaksacji oraz mindfulness (trening uważności)
 • Wspieramy różnorodne zainteresowania i umiejętności uczniów poprzez zajęcia dodatkowe i artystyczne
 • Nasza edukacja jest oparta na współpracy szkoły z rodziną i wspólnym budowaniu systemu wartości
 • Wychowujemy uczniów świadomych swoich umiejętności, otwartych na inne kultury i gotowych do dalszego samodzielnego kształcenia się w Polsce i za granicą

Dbamy o indywidualny rozwój każdego dziecka

Maksymalnie 18 osobowe klasy pozwalają nauczycielowi na indywidualne podejście do każdego ucznia oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Z sukcesami przygotowujemy dzieci do szkolnych oraz pozaszkolnych konkursów matematycznych (takich jak: Kangur Matematyczny, Alfik Matematyczny), językowych (m.in. Leon, Olimpusek), przyrodniczych (m.in. Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik) oraz międzynarodowy konkurs Odyseja Umysłu promujący kreatywne rozwiązywanie problemów i pracę w grupie.

 • Dzieci z opinią o wyjątkowych zdolnościach edukacyjnych otrzymają u nas dodatkowe, indywidualne wsparcie (IPE) i możliwość rozwoju swoich talentów
 • Opracowaliśmy ciekawy program zajęć pozalekcyjnych w języku polskim i angielskim
 • Prowadzimy przedmiotowe koła zainteresowań oraz kółka olimpijskie
 • Realizujemy zajęcia wspierające indywidualny rozwój dziecka w tym zajęcia wyrównawcze i reedukacyjne

Wyniki Nauczania

Biegłość językowa potwierdzona certyfikatami

Najważniejsze korzyści jakie uzyska Państwa dziecko podczas zajęć programu kanadyjskiego w naszej szkole to umiejętność swobodnego komunikowania się w języku angielskim – użycie języka angielskiego będzie dla niego tak naturalne jak języka ojczystego. Warto podkreślić, że dziecko pozna język obcy nie tylko poprzez program przedmiotowy, ale również przez dyskusje czy zajęcia projektowe dzięki czemu bez problemu będzie uczestniczyło w rozmowie i poradzi sobie w każdej sytuacji.

W naszej szkole języka nauczamy nie poprzez żmudną naukę słówek i gramatyki, lecz poprzez „zanurzenie się” w nim (immersję), czyli mówienie, słuchanie i interakcję. Nie oznacza to jednak, że nie doceniamy wagi znajomości gramatyki. Wręcz odwrotnie, zasad gramatyki angielskiej nauczamy jednocześnie z programem leksykalno-językowym. Pomimo to, często dziecko zaczyna biegle posługiwać się formami gramatycznymi, zanim jeszcze je nazwie i pozna na lekcjach gramatyki. Jest to typowe dla nauki języka zbliżonej do nauki języka ojczystego i pozwala dziecku w łatwy sposób osiągać duże lepsze wyniki niż przy standardowym modelu nauczania.

Wysoki poziom nauczania języka angielskiego pozwala dzieciom uzyskać certyfikaty YLE, KET, PET oraz FCE jeszcze w czasie nauki w szkole podstawowej. Od wielu lat, przy współpracy z British Council nasi uczniowie przystępują do zewnętrznych egzaminów Cambridge Assessment i zdają je z wyróżnieniem. Wyniki przedstawiają się następująco:

Podwójne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Lekcje zgodne z wytycznymi polskiej podstawy programowej MEN, której skuteczną realizację potwierdzają wysokie wyniki sprawdzianu ósmoklasisty, łączymy z zajęciami prowadzonymi metodą projektową według kanadyjskiego programu nauczania pochodzącego z prowincji Ontario, który funkcjonuje w oparciu o przedmioty takie jak:

 • Language Arts
 • Mathematics
 • Social Studiess
 • Science & Technology
 • Arts & Crafts

Nasza szkoła, obok polskiej podstawy programowej, holistycznie realizuje kanadyjski program nauczania, (Keystone, Cornerston) w oparciu o podręczniki wykorzystywane w szkołach w Kanadzie oraz naukę języka obcego metodą immersji oraz wykorzystywanie go w codziennych sytuacjach. Odróżnia nas to od innych szkół, które zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego określają mianem programu międzynarodowego.

W ramach programu kanadyjskiego nasi uczniowie doskonalą swoją wiedzę z przedmiotów, których metodologia, sposób przyswajania wiedzy, terminologia i zakres materiału są dostosowane do nauczania prowadzonego za granicą przy wykorzystaniu pełnych materiałów źródłowych, książek, wsparcia multimedialnego i publikacji opracowywanych w Kanadzie.

Dzięki temu:

 • uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na teście ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zgodne z polską podstawą programową (MEN)
 • na koniec każdej klasy dzieci otrzymują świadectwa (Report Cards) potwierdzające ich postępy w nauce i certyfikaty kanadyjskie (Certificates) respektowane w Kanadzie i USA,
 • w czasie nauki uczniowie zdobywają certyfikaty językowe tj. YLE, PET, KET, PCE.

Świadectwo ukończenia naszej szkoły podstawowej jest respektowane nie tylko w Polsce, ale również w Kanadzie i USA, a zdobyta biegłość językowa daje dzieciom nieograniczone możliwości dalszego rozwoju.

Sylwetka absolwenta Międzynarodowej Szkoły Podstawowej

Dzięki realizowanym projektom każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania oraz zdolności pracy w zespole. Absolwenci Szkoły Międzynarodowej to zaradni młodzi dorośli, którzy potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji życiowej oraz są przygotowani do bezproblemowego przechodzenia do dowolnego programu nauczania, na jaki zdecydują się w przyszłości. Osiągają bardzo dobre wyniki w nauce na polskich i zagranicznych uczelniach oraz szanują drugiego człowieka i różnorodność zwyczajów kulturowych.

Absolwent The International School wyróżnia się:

 • Akademicko – Potrafi jasno się komunikować w języku polskim i angielskim.Wykorzystuje nowoczesne techniki komunikacji, ale również dużo i chętnie czyta. Sięga po różnorodne tematycznie lektury w różnych językach. Potrafi dyskutować i słuchać efektywnie i refleksyjnie. Skutecznie rozwiązuje problemy i myśli krytycznie, świadomie podejmuje decyzje, efektywnie zarządza czasem.
 • Społecznie – uznaje i szanuje różnice indywidualne każdego człowieka oraz bierze osobistą odpowiedzialność za pozytywne i negatywne skutki swoich decyzji. Pielęgnuje nawyki zdrowego stylu życia, dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo i troszczy się o innych.
 • Obywatelsko – Jest świadomy swojej roli w społeczności, kraju i na świecie poprzez czynne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej (szkolnej). Chętnie pogłębia wiedzę na temat różnorodności najbliższego otoczenia, kraju, świata oraz odkrywa w sobie potencjał i możliwości wpływania na rozwój otaczającego go świata.

Chcesz zapisać dziecko do The International School?
Zachęcamy do umówienia się na indywidualne spotkanie na terenie naszej szkoły.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!