Posiadamy doskonale wykwalifikowanych nauczycieli kanadyjskich i polskich, międzynarodowy program edukacyjny oraz najwyższej jakości pomoce dydaktyczne. Nauka w naszej szkole umożliwia korzystanie z systemu edukacji kanadyjskiej o najwyższym, światowym standardzie.
  • Program realizowany jest w oparciu o podstawy programowe zarówno kanadyjskiego jak i polskiego Ministerstwa Edukacji. Dzięki metodom pracy projektowej, dziecko ma możliwość swobodnego dostosowania się jednocześnie do polskiego, jak i dowolnego anglojęzycznego systemu szkolnego, opanowania podstaw zarządzania danymi i optymalnego korzystania z zasobów multimedialnych.
  • Szkoła współpracuje ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz organizacjami społecznymi. Czerpiemy z dorobku i osiągnięć najlepszych polskich, i kanadyjskich programów edukacyjnych. Tworzymy własne autorskie rozwiązania bazując na doświadczeniach edukacyjnych Kanady, kraju, który zajmuje wysokie pozycje w światowych testach PISA.

Więcej informacji na temat programu kanadyjskiego znajdziecie Państwo w zakładkach Szkoła 0-3 i Szkoła 4-6

Podstawą programu jest metoda immersji językowej wprowadzona w naturalnym środowisku szkolnym.

Dzieci uczą się języków bez wysiłku, w naturalny sposób. Małe dzieci są zdolne przyswoić dwa lub trzy języki równocześnie pod warunkiem, że zapewni się im odpowiedni, żywy kontakt z każdym z języków. Dziecko, które nauczy się języka obcego w dzieciństwie, będzie miało dar przyswajania języków obcych do końca życia.

Metoda immersji to metoda umożliwiająca poznanie obcego języka poprzez naturalny kontakt z tym językiem a nie poprzez nauczanie tego języka jako przedmiotu.

Metoda ta jest stosowana z ogromnym powodzeniem w Kanadzie od prawie 40-tu lat. Dzieci opanowują język obcy, równocześnie czyniąc postępy w języku ojczystym. Mają też lepsze wyniki na egzaminach niż dzieci, które uczą się wyłącznie w języku ojczystym.

Nauka języka powinna być rozpoczęta wcześnie, aby była efektywna. Ważne jest zapewnienie naturalnego kontaktu z językiem obcym.  Język używamy w codziennych sytuacjach, aby przekazać pragnienia, myśli i uczucia. Myślimy w danym języku, nie tłumaczymy w myślach zdań z języka ojczystego na język obcy. Używamy wyrażeń i zwrotów w języku obcym automatycznie, często nie zastanawiając się nad ich ojczystym odpowiednikiem, gdyż czujemy, że pasują one do sytuacji, intuicyjnie je dobieramy – nie analizujemy w myślach sposobu doboru najlepszych wyrazów do przetłumaczenia danego zdania. Po prostu „czujemy” co pasuje do danej sytuacji. Pełna immersja to inaczej biegłość językowa i „zanurzenie” w języku obcym, swobodne przełączanie się z jednego języka na inny.

Wiele programów nauki języka obcego jest stosowanych bez powodzenia, ponieważ drugi język jest nauczany tylko jako przedmiot, a program nauczania kładzie nacisk wyłącznie na naukę gramatyki.  Uczniowie nie mają wystarczającej możliwości „wsłuchania się” w język i używania go do porozumiewania się w naturalnych sytuacjach szkolnych.

Dzieci, które spędzają swoje szkolne lata w placówce anglojęzycznej opanowują drugi język w sposób naturalny. Daje im to przewagę nad dziećmi, które zaczynają naukę języka w późniejszych latach, lub które uczą się języka obcego tylko kilka godzin w tygodniu. Proces nauki drugiego języka otwiera umysł dziecka na inne dziedziny nauki. Co więcej, dwujęzyczne dzieci dużo łatwiej przyswajają trzeci język.

Wczesne rozpoczęcie nauki drugiego języka jest konieczne, aby dać dziecku przewagę i wzmocnić jego poczucie własnej wartości w naszym coraz bardziej wielokulturowym i konkurencyjnym świecie.

Cele, które chcemy osiągnąć poprzez metodę immersji to :

  • Biegła umiejętność posługiwania się językiem angielskim
  • Wysoki poziom nauczania we wszystkich dziedzinach
  • Rozwinięcie świadomości kulturowej
  • Zwiększenie zdolności rozwiązywania problemów
  • Umiejętność posługiwania się zasobami anglojęzycznymi

Przedmioty w programie kanadyjskim realizowane wg. standardów przyjętych dla prowincji Ontario:
1.      Language
2.     Art
3.     Math
4.     Social Studies
5.     Science

Szkolnictwo i edukacja podstawowa w Kanadzie podlegają regionalnym władzom kanadyjskich prowincji. Szkolnictwo podstawowe i średnie regulowane jest Ustawą o Edukacji oraz wieloma aktami prawnymi niższego rzędu.

Ministerstwo ustala ramowy plan nauczania i określa poziom umiejętności z poszczególnych przedmiotów, który uczniowie powinni osiągnąć w kolejnych klasach, co zapewnia jednolity poziom nauczania dla całej prowincji.

Wybór metod nauczania i sposobu oceniania pozostawiono nauczycielom, co pozwala dotrzeć do indywidualnych potrzeb klasy lub uczniów i przystosować program do lokalnych warunków.

Zarząd szkoły ma prawo przygotowywać i wprowadzać w życie Indywidualne Plany Edukacyjne dla ponadprzeciętnych uczniów oraz takich, którzy korzystają z indywidualnego toku nauczania.

Indywidualny Plan Edukacyjny (IPE) w formie pisemnej definiuje tok nauczania dla poszczególnych uczniów lub grupy uczniów. Szczegółowo określa zmiany w ramowym programie nauczania w stosunku do wymagań określonych w ustawach, potrzeby uczniów oraz wymagania stawiane uczniom na kolejnych poziomach nauczania dla wszystkich przedmiotów lub kursów. Nie jest to jednak plan dzienny dla poszczególnych lekcji i przedmiotów, precyzujący wszystkie szczegóły nauczania.

Wśród przykładów indywidualnych metod nauczania w programie kanadyjskim wymienić można:
– wykorzystanie dodatkowych narzędzi, takich jak materiał do czytania dopasowany do umiejętności i sposobu nauki dziecka, materiały audiowizualne, które wspierają proces uczenia się i pogłębiają wiedzę

– wykorzystanie narzędzi, które dostarczają bezpośrednich doświadczeń wzrokowych lub dotykowych

– zapewnienie materiałów wzbogacających naukę, dodatkowych pozycji czytelniczych lub możliwości pogłębiania wiedzy (problemy do rozwiązania)

– wykorzystanie szerokiego spektrum strategii nauczania: koła zainteresowań dla konkretnych projektów badawczych, praca w parach, zespołach, pomiędzy grupami wiekowymi, pogramy mentorskie

– współpraca z naukowcami, bibliotekarzami i innymi specjalistami

– uproszczenie języka nauczania

– zapewnienie możliwości realizacji talentów

– zapewnienie wszystkim uczniom wiedzy pozwalającej zrozumieć i zaakceptować uczniów o niestandardowych potrzebach i doprowadzić do procesu ich integracji w klasie